ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
สิทธิประโยชน์

        1. เสนอปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อที่จะได้มีการพิจารณาแก้ไข
        2. มีโอกาสในการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมต่อภาครัฐบาลในรูปแบบของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ(กรอ.)
        3. ได้มีโอกาสพบปะเพื่อนใหม่ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นที่กว้างไกลยิ่งขึ้น
        4. สมาชิกสามัญมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของสภาอุตสาหกรรมหรืออนุกรรมการต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมและพิจารณาปัญหาด้านต่างๆกับทางรัฐบาล
       5. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของท่านให้เจริญก้าวหน้าด้วยการรับ ข่าวสาร  ข้อมูลคำปรึกษาข้อเสนอแนะรวมทั้งบริการต่างๆจากสภาอุตสาหกรรม
     6. ธุรกิจอุตสาหกรรมของท่านจะเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือในกรณีที่มีการเจรจาพบปะเจรจาการค้าต่างประเทศ
       7. สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา