ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
ประวัติ ส.อ.ท.ฉช.

             สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยโครงการพัฒนาสาขาส่วนภูมิภาค   ภายใต้ความช่วยเหลือจากองค์กร เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมกับสำนักงาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท่านอุตสาหกรรมจังหวัด นายประภาส  ตั้งบริบูรณ์ทรัพย์  ได้ประสานความร่วมมือสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ในจังหวัดยกฐานะเป็นองค์กรตัวแทนภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมในท้องถิ่นที่เข้มแข็ง  ทั้งนี้โดยการสนับสนุนและเห็นชอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  และจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดประชุมตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด   และที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดรูปแบบของการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นชุดหนึ่ง  เพื่อศึกษาแนวนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ
ตลอดจนกำหนดแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ  โดย นางนภาพร   พึ่งชาญชัยกุลบริษัทเรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้ จำกัด เป็นประธานคณะผู้ก่อตั้ง
 
                โดยให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   เป็นศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายคณะทำงานได้มีหนังสือขออนุมัติจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมทั้งลายเซ็นสมาชิกกลุ่มก่อตั้งมายังประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ   ซึ่งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    ได้มีมติในการประชุมอนุมัติให้มีการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในวันที่  7 ธันวาคม 2532 โดยที่ประชุมได้เลือกตั้ง นางนภาพร พึ่งชาญชัยกุล   เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราวาระปี 2531-2533
 

  
 
1.   เพื่อเป็นศูนย์รวมสมาชิกของสภาตามกลุ่มที่สภากำหนด
2.   เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่มในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างสมาชิกกลุ่มกับรัฐ
3.   เพื่อเป็นที่สำหรับสมาชิกกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
4.   เพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในหมู่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
5.   เพื่อค้นคว้า เผยแพร่ ส่งเสริมและอบรมวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้
6.   เพื่อกระทำการใดๆอันจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมกับส่วนงานราชการ ผู้จำหน่ายและผู้บริโภค
7.   เพื่อความเป็นปึกแผ่นในการป้องกันรักษาและส่งเสริมเสถียรภาพและผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
8.   เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้
9.   เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมมากขึ้นและมีสมรรถภาพสูงขึ้น
10. ร่วมมือประสานงานกับสมาชิกของสภาและกลุ่มสมาชิกอื่น  เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภา
11. เพื่อส่งเสริมและหาช่องทางสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศไทยได้ขยายตลาดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
12. อื่นๆตามที่คณะกรรมการสภากำหนด