ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
Happy Soul

 
มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต
เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงาน
เพราะเราเล็งเห็นว่าหากพนักงานเป็นผู้มีจริยธรรม
ย่อมทำให้มีชีวิตที่ดี และมีความสุข
ดังนั้นบริษัท หรือผู้ประกอบการ
สามารถจัดให้มีการทำบุญตักบาตร หรือ
ทำบุญวันเิกิดแกพนักงาน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดใกล้เคียง
มารับบิณฑบาตจากพนักงานที่เกิดในเดือนนั้น
และยังสามารถจัดให้มีห้องสวดมนต์ นั่งสมาธิ
ไว้ให้พนักงานได้ปฏิบัติศาสนกิจ
เพื่อให้เกิดความสบงสุขทางจิตใจ