ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
งานบริการทั่วไป

1. ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin C/O)
2. บริการให้ยืมและจำหน่ายสื่อวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
3. บริการจดทะเบียนรหัสแท่ง (Barcode)
4. จัดอบรม สัมมนา ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
5. จัดเยี่ยมชมโรงงาน
6. จัดทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
7. บริการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน
8. บริการข้อมูล ข่าวสาร ด้านอุตสาหกรรมให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป