ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  
 
  

 
  

          นายธนภณ เข็มกลัดทอง (ที่ปรึกษาฯ) นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) นายเฑียร คุมพล (รองประธานด้านพัฒนาสังคมและแรงงานสัมพันธ์) นายสุนทร กระตุฤกษ์ (รองประธานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) นายจีรทัศน์/นางนิภาภรณ์ แจ่มไพบูลย์ (รองประธานด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) นายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิก) นายพรเทพ สูญทุกข์ (เลขาธิการ) นายธนะพล ไตรสรณกุลชัย (นายทะเบียน) นายไชยา สิทธิเจริญพร (กรรมการด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) และนายฐิติพงศ์ บุนนาค (รองประชาสัมพันธ์) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กิจกรรม

ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2560
ร่วมงาน GALA DINNER ฉลองครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2562 – 2565
ร่วมการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก
ร่วมประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสัญจร ครั้งที่ 9/2560
ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐสร้างฝายมีชีวิต รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมมอบจักรยานโครงการ “50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน”
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2560
ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางนิภาภรณ์ แจ่มไพบูลย์ (รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ร่วมต้อนรับและรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการในการผลิตและพัฒนากำลังคน เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
สัมมนา “ชาวฉะเชิงเทรา ได้อะไรจาก EEC”
การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 9/2560 (สัญจร)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 9
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (แนวทางการซ่อมแซมพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำ)