ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  
 
  

 
  

          นายธนภณ เข็มกลัดทอง (ที่ปรึกษาฯ) นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) นายเฑียร คุมพล (รองประธานด้านพัฒนาสังคมและแรงงานสัมพันธ์) นายสุนทร กระตุฤกษ์ (รองประธานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) นายจีรทัศน์/นางนิภาภรณ์ แจ่มไพบูลย์ (รองประธานด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) นายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิก) นายพรเทพ สูญทุกข์ (เลขาธิการ) นายธนะพล ไตรสรณกุลชัย (นายทะเบียน) นายไชยา สิทธิเจริญพร (กรรมการด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) และนายฐิติพงศ์ บุนนาค (รองประชาสัมพันธ์) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กิจกรรม

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference)
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมและพัฒนาร่วมกับภาครัฐและเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา กรอ.จังหวัด
ร่วมเยี่ยมชมและพบผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
ร่วมการสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Network) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1
ร่วมให้ข้อมูลสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560
ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ และผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เกี่ยวข้องกับ EEC สู่ Thailand 4.0
ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0
ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 เ
ร่วมประชุมหารือคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยกทล.1-ทล.304 จังหวัดปทุมธานี