ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
ร่วมงานเลี้ยงเพื่อเป็นการขอบคุณของกองพลทหารราบที่ 11

 
 
 
 
 
 

 

       นายจีรทัศน์/นางนิภาภรณ์ แจ่มไพบูลย์ (รองประธานด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา) ร่วมงานเลี้ยงเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนกับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อกองพลทหารราบที่ 11 ด้วยดีเสมอมา และเป็นการแนะนำผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ท่านใหม่ (ส่ง..พลตรีณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง และต้อนรับ..พลตรีทรงวิทย์ หนุนภักดี)...เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ กองพลทหารราบที่ 11 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรม

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference)
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมและพัฒนาร่วมกับภาครัฐและเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา กรอ.จังหวัด
ร่วมเยี่ยมชมและพบผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
ร่วมการสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Network) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1
ร่วมให้ข้อมูลสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560
ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ และผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เกี่ยวข้องกับ EEC สู่ Thailand 4.0
ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0
ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 เ
ร่วมประชุมหารือคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยกทล.1-ทล.304 จังหวัดปทุมธานี