ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
 
 

      นายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทราและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการ เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรม

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมส่งมอบกล่องกระดาษเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560
ร่วมงานเลี้ยงเพื่อเป็นการขอบคุณของกองพลทหารราบที่ 11
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2560
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมุทิตาจิต "อยู่ด้วยรัก จากอาลัย เมื่อห่างไกล ใจผูกพัน..นายมนตรี เรืองอุไร อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมงานมุทิตาจิต "วันวาน..ที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ".
ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 7/2560 เ
ร่วมปัจฉิมมิเทศ “หลักสูตรการพัฒนาการเมือง และการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส.8)” และงาน “APED 8 Graduation Party”
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมและกิจกรรมสัมพันธ์ประธานและเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด/ภาคทั่วประเทศ