ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
 
 

      นายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทราและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการ เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรม

ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2560
ร่วมงาน GALA DINNER ฉลองครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2562 – 2565
ร่วมการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก
ร่วมประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสัญจร ครั้งที่ 9/2560
ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐสร้างฝายมีชีวิต รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมมอบจักรยานโครงการ “50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน”
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2560
ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางนิภาภรณ์ แจ่มไพบูลย์ (รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ร่วมต้อนรับและรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการในการผลิตและพัฒนากำลังคน เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
สัมมนา “ชาวฉะเชิงเทรา ได้อะไรจาก EEC”
การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 9/2560 (สัญจร)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 9
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (แนวทางการซ่อมแซมพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำ)