ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560

 
 
 

      นางสาวอารีนา ชูสุวรรณชัย (กรรมการด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา) ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียในเขตผัง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับคำร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทราต่อการประชุม ครั้งที่ 1/2560 และเพื่อให้การปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตามกฎหมาย จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรม

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference)
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมและพัฒนาร่วมกับภาครัฐและเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา กรอ.จังหวัด
ร่วมเยี่ยมชมและพบผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
ร่วมการสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Network) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1
ร่วมให้ข้อมูลสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560
ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ และผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เกี่ยวข้องกับ EEC สู่ Thailand 4.0
ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0
ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 เ
ร่วมประชุมหารือคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยกทล.1-ทล.304 จังหวัดปทุมธานี