ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
ร่วมส่งมอบกล่องกระดาษเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 
 
 
 
 
 

       สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมส่งมอบกล่องกระดาษเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 1,000 ใบ ในการนี้ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติในการรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายธนภณ เข็มกลัดทอง (ที่ปรึกษาฯ) นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) นายฐิติพงศ์ บุนนาค (รองประชาสัมพันธ์/ประธานชมรมอุตสาหกรรมสุวินทวงศ์) นางสาวอารีนา ชูสุวรรณชัย (กรรมการด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน) และนายประมิน อินทร์ชู (กรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบ
กิจกรรม

ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2560
ร่วมงาน GALA DINNER ฉลองครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2562 – 2565
ร่วมการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก
ร่วมประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสัญจร ครั้งที่ 9/2560
ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐสร้างฝายมีชีวิต รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมมอบจักรยานโครงการ “50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน”
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2560
ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางนิภาภรณ์ แจ่มไพบูลย์ (รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ร่วมต้อนรับและรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการในการผลิตและพัฒนากำลังคน เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
สัมมนา “ชาวฉะเชิงเทรา ได้อะไรจาก EEC”
การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 9/2560 (สัญจร)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 9
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (แนวทางการซ่อมแซมพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำ)