ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
 
 
 
 

      นายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทราและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการ เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรม

ประชุมเสวนาการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา (Sport Industry)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรารับมอบประกาศนีบัตรสนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาคชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.) ครั้งที่ 1/2561
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ประชุมกำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรม (รุก) การแสดง/จำหน่ายสินค้า (Road Show) ประเทศจีน
ประชุมโครงการ “แปดริ้ว 4.0 และ Chachoengsao Smart City” หรือ “ฉะเชิงเทรา 2020”
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561
งานโครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City
พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2561
กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรม OTOP และของดีเมืองแปดริ้ว2561