ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมส่งมอบกล่องกระดาษเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมงานเลี้ยงเพื่อเป็นการขอบคุณของกองพลทหารราบที่ 11
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2560
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานมุทิตาจิต "อยู่ด้วยรัก จากอาลัย เมื่อห่างไกล ใจผูกพัน..นายมนตรี เรืองอุไร อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมงานมุทิตาจิต "วันวาน..ที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ".
ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 7/2560 เ
ร่วมปัจฉิมมิเทศ “หลักสูตรการพัฒนาการเมือง และการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส.8)” และงาน “APED 8 Graduation Party”
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมและกิจกรรมสัมพันธ์ประธานและเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด/ภาคทั่วประเทศ
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 8/2560
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) ครั้งที่ 9/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 5/2560
นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ SPRING NEWS
ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2560
ร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค
ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2560
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2560
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ร่วมประชุมการดำเนินการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สภากาแฟ)
ร่วมอบรมผู้ประกอบการร้านจำหน่ายแก๊ส LPG ภาคครัวเรือน
ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้นภูมิภาคกลางตะวันตก
ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากร ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560
ร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2017 เรื่อง “Energy 4.0
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศอ.ปส.จ.ฉช.) ครั้งที่ 8/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560
ร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง) ด้านภาษาอังกฤษ
รับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนนของคนทำงาน) ครั้งที่ 6/2560
ร่วมประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการรถไฟความเร็วสูง
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ภายในอุตสาหกรรมหลัก
ร่วมประชุมคณะอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อมอบหมายแนวทางดำเนินงานจิตอาสาเฉพาะกิจ
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค
ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2560
ร่วมตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง “การปฏิรูปแรงงานทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0”
หน้า 1/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [ถัดไป]
[Go to top]