ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.ประชุมเสวนาการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา (Sport Industry)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรารับมอบประกาศนีบัตรสนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาคชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.) ครั้งที่ 1/2561
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ประชุมกำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรม (รุก) การแสดง/จำหน่ายสินค้า (Road Show) ประเทศจีน
ประชุมโครงการ “แปดริ้ว 4.0 และ Chachoengsao Smart City” หรือ “ฉะเชิงเทรา 2020”
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561
งานโครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City
พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2561
กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรม OTOP และของดีเมืองแปดริ้ว2561
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภากาแฟ)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2561
ร่วมประชุมตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561
ร่วมประชุมการทวนสอบและประเมินผลระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัด
ผู้แทนจากบริษัท บี จีสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบนายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) เพื่อขอคำแนะนำบริษัทฯ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมตัวสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ยุค Thailand 4.0 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (START-UP) ปี 2561
พิจารณาหลักสูตรโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และ EEC
ร่วมประชุมผู้บริหารระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน กับเมืองเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561
ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขการระบายน้ำตามโครงการก่อสร้างทางหลวง
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) ครั้งที่ 4/2561
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3
ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง ครั้งที่ 2/2561
ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ร่วมประชุมสัมมนา “EEC Empowering Eco-Connectivity”
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ
ร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม (รับ) ผู้บริหารจากนครเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมงานสงกรานต์ 2561
ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ศิริบูรณ์ ตังคณานุกูลชัย
ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561
งานเทศกาลข้าวแช่ชาววัง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2561
สัมมนาการฝึกอบรม โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 “โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา”
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/256
สัมภาษณ์ “โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงานระดับอนุภูมิภาค GMS และ IMT-GT”
ประชุมเตรียมความพร้อมและแถลงข่าว “ส่งผู้ใช้แรงงานกลับบ้านเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย”
ร่วมงานย้อนอดีต 248 ปี พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง
ร่วมเสวนาเรื่อง “ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า หัวข้อ ทิศทางอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา”
ประชุมกลุ่มย่อย โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1
หน้า 1/22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]