ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2560
ร่วมงาน GALA DINNER ฉลองครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2562 – 2565
ร่วมการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก
ร่วมประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสัญจร ครั้งที่ 9/2560
ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐสร้างฝายมีชีวิต รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมมอบจักรยานโครงการ “50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน”
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2560
ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางนิภาภรณ์ แจ่มไพบูลย์ (รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ร่วมต้อนรับและรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการในการผลิตและพัฒนากำลังคน เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
สัมมนา “ชาวฉะเชิงเทรา ได้อะไรจาก EEC”
การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 9/2560 (สัญจร)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 9
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (แนวทางการซ่อมแซมพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำ)
ร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรม นางนิภาภรณ์ แจ่มไพบูลย์ (รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ร่วมสัมมนาสรุปผล โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี – หนองคาย
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สภากาแฟ)
ร่วมประชุมติดตามดำเนินงานคณะกรรมการ/คณะทำงาน/เครือข่าย/ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมหารือตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย
ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยใจ”
ร่วมประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศอ.ปส.จ.ฉช.) ครั้งที่ 10/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/2560
ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้ารวมของดีเบญจบูรพา
ร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟแวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 10/2560
ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครั้งที่ 8/2560
ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัด
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบน้ำดื่มจากบริษัท สยามไวร์ อินดัสทรี จำกัด
ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2560
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
หารือแนวทางการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2560
ประชุมคณะอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชุมการจัดงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2560
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีเปิด “การสร้างฝายมีชีวิต ต่อชีวิตคลองสียัด ตามรอยศาสตร์พระราชา”
เวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการและตามบริบทของพื้นที่ ภาคกลาง ครั้งที่ 7
เวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้นภูมิภาคกลางตะวันตก ครั้งที่ 4/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมส่งมอบกล่องกระดาษเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้า 1/18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
[Go to top]