ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletประวัติ ส.อ.ท.ฉช.
bullet ผังองค์กร
bulletรายนามประธานบริหาร (ปี)
bulletรายนามที่ปรึกษา
bulletรายนามคณะกรรมการ
bullet นโยบายและแผนงาน
bulletข้อบังคับ ส.อ.ท.ฉช.
bulletทำเนียบสมาชิก
bullet8 ริ้ว 8 Happy
bulletโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
dot
dot
bullet สิทธิประโยชน์
bullet ขั้นตอนการสมัคร
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
dot
bulletหนังสือและสื่อวิชาการ
bulletหนังสือรับรองฐานะการเงิน
bulletศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
bulletค้นหาสมาชิก ส.อ.ท.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference)
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมและพัฒนาร่วมกับภาครัฐและเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา กรอ.จังหวัด
ร่วมเยี่ยมชมและพบผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
ร่วมการสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Network) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1
ร่วมให้ข้อมูลสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560
ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ และผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เกี่ยวข้องกับ EEC สู่ Thailand 4.0
ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0
ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 เ
ร่วมประชุมหารือคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยกทล.1-ทล.304 จังหวัดปทุมธานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชนของนายกรัฐมนตรีและคณะ
การประชุมหารือ เรื่อง ความต้องการแรงงานรองรับการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ” ประจำปี 2561
นายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิก) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก
นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) ร่วมประชุมเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก
ร่วมประชุมเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก
ร่วมประชุมหารือแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบการจัดทำร่างนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานขององค์การโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง
ร่วมพิธีการเปิดสัมมนา “โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 8/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 12/2560 และ ศอ.ปส.จ.ฉช
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 12/2560
พิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (จิตอาสาพระราชาและแผ่นดิน)
สัมมนา “การปรับตัวอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0”
ร่วมประชุมกิจสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
โครงการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560” (2)
ศึกษาดูงานโครงการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560”
ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/2560
สัมมนาโครงการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2561”
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) ครั้งที่ 11/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2/256
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราสู่เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี
ประชุม “บริหารจัดการภาคกลาง” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
ร่วมสัมมนา และประขุมย่อย โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564
ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Modern Trade ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฉะเชิงเทรา
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2560
หน้า 1/20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  [ถัดไป]
[Go to top]